ความคืบหน้าโครงการ

Updated at 15 Nov 2022
OVERALL STATUS

12.24%

งานโครงสร้าง 37.41%
37.41%
งานระบบ 1.59%
1.59%
งานสถาปัตยกรรม 1.45%
1.45%