ความคืบหน้าโครงการ

Updated at 02 Aug 2022
OVERALL STATUS

10.7%

งานโครงสร้าง 34%
34%
งานระบบ 1%
1%
งานสถาปัตยกรรม 1%
1%