ความคืบหน้าโครงการ

Updated at 10 May 2022
OVERALL STATUS

8.8%

งานโครงสร้าง 29%
29%
งานระบบ 1%
1%
งานสถาปัตยกรรม 0%
0%