ความคืบหน้าโครงการ

Updated at 31 Mar 2021
OVERALL STATUS

8%

งานโครงสร้าง 8.5%
8.5%
งานระบบ 0%
0%
งานสถาปัตยกรรม 0%
0%