ความคืบหน้าโครงการ

Updated at 13 Dec 2022
OVERALL STATUS

12.47%

งานโครงสร้าง 38.10%
38.10%
งานระบบ 1.70%
1.70%
งานสถาปัตยกรรม 1.45%
1.45%