ความคืบหน้าโครงการ

Updated at 14 Sep 2022
OVERALL STATUS

11.26%

งานโครงสร้าง 34.61%
34.61%
งานระบบ 1.38%
1.38%
งานสถาปัตยกรรม 1.26%
1.26%